Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri Sorumlusu: Özel İlke Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Adres: Halide Edip Adıvar Caddesi, No:22 Bahçelievler Karabağlar/İzmir Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.…

Veri Sorumlusu: Özel İlke Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Adres: Halide Edip Adıvar Caddesi, No:22 Bahçelievler Karabağlar/İzmir

Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Hastalarımız için hazırlanan Hasta KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı, Whatsapp veya elektronik ortamda toplanabilir. Web sitemizdeki bize ulaşın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Kişisel verileriniz; muayene bilgileri, sağlık verileri, tedavi kayıtları, muhtelif yazılı-sözlü sözleşmeler, dilekçeler, yapılan görüşmeler, kartvizitler, davaların takipleri veya icra takipleri süreçlerinde elde edilen her türlü belgeler, verilen sağlık hizmetlerini gerektirdiği somut olayın durumuna göre işlenmektedir. Web sitesi üzerinden tarafımızca hiçbir veri işlenmemekte olup internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri) domain sağlayıcı bilişim şirketi tarafından tutulabilir. Web sitemizde çerez kullanılmamaktadır. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

Bu verileriniz kısa mesaj, Whatsapp  vb yazışma, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

Koordineli çalıştığımız özel hastane, laboratuvarlar, tıbbi sarf malzeme sağlayıcılar ve hasta kayıt veri tabanı hizmet sağlayıcılar ile KVKK kapsamında iş birliği protokolü yapılarak gizlilik taahhütleri alınmaktadır. İş başvurusu için talep edilmeden özgeçmiş gönderimleri işlenmemektedir. CV bankası oluşturulmak istenmesi halinde açık rıza uygulaması yapılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;

 1. a) Kimlik ve adres bilgisi gibi verilerinizin işlenmesinin vergilendirme süreçlerinde mevzuat gereği zorunlu olması,
 2. b) Muayenehanemizin sağlık mevzuatından kaynaklanan dosya tutma, saklama ve yetkili mercilerle bilgi paylaşma hukuki yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması,
 3. c) Sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 4. d) Muayenehanemizin hak ve alacaklarımızın korunması, kullanılması ve tesisi için zorunlu bulunması,
 5. e) Gereken durumlarda da Açık rıza

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi temin edebilmek, mevzuatın yüklediği dosya tutulması, bilgi saklanması, raporlanması, vergilendirme ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat ve açık rıza uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme, kağıt ortamında olanlar kırpılma suretiyle imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilecektir.

Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. Genel olarak sözleşme süresi 10 yıl, iş hukuku 10 yıl, vergi kayıtları 10 yıl, sağlık kayıtları hizmetin sona ermesinden itibaren 30 yıl olarak uygulanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak hasta kayıt sistemi ve randevu için kullanılan veri tabanı, gmail gibi e-posta hizmeti, whatsapp gibi yurt dışından sağlanan hizmetler, sırasında istemeden de olsa verilerinizin yurt dışında dolaşıma çıktığı bilinmelidir. Yurt dışından bize ulaşan yabancı ülke vatandaşı/ikametli kişilerin verileri kendilerine veya yurt dışı sigorta işlemleri, sağlık turizmi işlemleri için yurt dışındaki adreslerle paylaşılması gerekebilecektir.

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile ilgili mevzuatta öngörülen durumlarda düzenleyici ve denetleyici kurumlar, SGK, İl Sağlık Müdürlükleri, mahkemeler, savcılıklar, idari otoriteler ile sair resmi makam ve mercilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

“ Halide Edip Adıvar Caddesi, No:22 Bahçelievler Karabağlar/İzmir” adresine ıslak imzalı olarak posta yolu ile gönderebilirsiniz.

Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.